Ai sẽ là người có solo rank mmr thấp nhất trong season mới?
Ai sẽ là người có solo rank mmr thấp nhất trong season mới?

Phản ứng của Team Liquid khi được hỏi ai sẽ là người có solo rank mmr thấp nhất trong season mới

Ai sẽ là người có solo rank mmr thấp nhất trong season mới?
Ai sẽ là người có solo rank mmr thấp nhất trong season mới?

– Candle Light

Source: https://m.weibo.cn/status/4248647555898947