Bản đồ thế giới Dota
Bản đồ thế giới Dota

Nếu bạn đã biết đến Slacks với loregasm,
thì cô gái làm nên bản đồ này có thể xem như phiên bản nữ của Slacks với Dotard Địa lý học ( ͡° ͜ʖ ͡°).
.
Cô còn làm một video giải thích hẳn về mối tương quan các vùng đất trong Dota. Chủ yếu nhờ những thông tin mới từ Artifact nên lore được kết nối khác nhiều.
________
https://www.youtube.com/watch?v=SByTE35tih0