Ngày 5/8 này, Fogged Merlini Bliz Cap +1 sẽ đại diện cho nhân loại chiến với OpenAi
Ngày 5/8 này, Fogged Merlini Bliz Cap +1 sẽ đại diện cho nhân loại chiến với OpenAi

Ngày 5 tháng 8 này, Fogged Merlini Bliz Cap +1 sẽ đại diện cho nhân loại chiến với OpenAi 🤪 Một số luật khắt khe như không wards, không ăn roshan, không mua items invi … đã bị xoá bỏ 😤

Cuối tháng 8 OpenAi sẽ còn chiến 1 trận nữa với một team tham dự Ti8 😬
https://twitter.com/openai/status/1019619330911174657?s=21